Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim informuje,
iż 1 września 2016 r. ulega zmianie dzień i miejsce odbywania się dyżurów pracownika PCPR
w Gubinie.

Od 1 września 2016 r. obsługa petentów z Gubina  i okolic odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, pokój nr 12 (parter), w każdy 1-wszy i 3-ci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację projektu w ramach działania 7.2. Aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2020.
1.    Nazwa zadania konkursowego    
Realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczno - zawodową uczestników poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu krośnieńskiego.
2.    Nazwa zadania konkursowego
Realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczno - zawodową uczestników poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie członków rodzin zastępczych, wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, rodziców biologicznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu krośnieńskiego.
                              
                               
                                                            Dyrektor
                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                            w Krośnie Odrzańskim
                                                            Zofia Mielcarek